KOMUNIKATY

 

Zarządzenie nr 16/2018

 

Dyrektora Zespołu Szkół w Cieszynie

 

z dnia 13.09.2018 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych

 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz.1603,)
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Cieszynie ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2018/2019 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§ 2.

Dniami dodatkowo wolnymi są:

 

1. 02 listopada 2018 r.

2. 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

3. 29, 30 kwietnia 2019 r.

4. 02 maja 2019 r.

5. 14 czerwca 2019 r.

§ 3.

Ustanowione dni są wolne tylko od zajęć dydaktycznych-wychowawczych; nauczycieli obowiązuje obecność w pracy.

 

§ 4.

Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w szkole w powyżej przedstawionych dniach.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

.....................................………………………

Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszyni

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”