DOKUMENTACJA

Do pobrania

druki usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji 

w SP Cieszyn

  

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ W CIESZYNIE

 

  

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE

 

  

 

ZASADY REKRUTACJI DO I KLASY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE

 

Załącznik nr 1 (wniosek )

 

Załącznik nr 2 (wniosek spoza obwodu)

 

 

 

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ - ZESPOŁU SZKÓŁ W CIESZYNIE

 

 

§ 1.

Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458),

3. Ustawa z dnia 30 października 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1265),

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

5. Rozporządzenie MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),

6. Statut Szkoły.

§ 2.

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Cieszynie przyjmowane są:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Cieszyn, Dobrzec, Konradów) – na podstawie karty zgłoszenia (załącznik nr1);

 2. na prośbę rodziców/prawnych opiekunów – na podstawie karty zgłoszenia (załącznik nr 2)

 3. dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/prawni opiekunowie.

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

 1. dzieci które w roku kalendarzowym 2016 kończą 7 lat,

 2. dzieci sześcioletnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku,

 3. dzieci sześcioletnie (na wniosek rodziców/prawnych opiekunów) urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. pod warunkiem, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym lub posiada pozytywną opinię PPP o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

 4. dzieci, o których mowa w pkt. 2) mogą być odroczone od spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4. Szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów o konieczności zapisania dziecka do klasy pierwszej za pomocą ogłoszeń na:

1) tablicach ogłoszeń w siedzibie szkoły,

2) tablicy ogłoszeń w przedszkolu,

3) stronie internetowej szkoły.

§ 3.

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest od 3 marca do 31 marca 2016 r.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego to 01 kwietnia 2016 r., w przypadku naboru uzupełniającego termin postępowania rekrutacyjnego to 18 sierpnia 2016 r.

3. Informacje o zasadach naboru można uzyska

pod nr telefonu 62 739 332 03.

§ 4.

 

 1. Przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły następuje po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

2) podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń listy kandydatów przyjętych do szkoły,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Po ukończeniu postępowania rekrutacyjnego wyniki podaje się do publicznej wiadomości. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Lista jest opatrzona podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej oraz datą podania jej do publicznej wiadomości.

 2. W przypadku podjęcia decyzji o nauce w szkole innej niż obwodowa, rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej w formie pisemnego oświadczenia o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

 

§ 5.

Tryb odwoławczy1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic ucznia może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej
w Cieszynie.

 1. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 3 komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sadu administracyjnego.

 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą

§ 6.1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) dziecko zamieszkuje w pobliżu granic obwodu szkoły – 5 pkt.

2) dziecko uczęszczało do przedszkola w granicach obwodu szkoły – 4 pkt.

3) do szkoły uczęszcza starsze rodzeństwo – 3 pkt.

4) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 2 pkt.

5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka – 1 pkt.

2. Za każde spełnione kryterium przydziela się punkty.

3. Sposób przeliczania punktów – po spełnieniu poszczególnych wymagań punkty się sumuje, przy równej liczbie punktów decyduje data wpływu wniosku.

4. Wymagane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania

rekrutacyjnego:

1) wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o przyjęcie dziecka skierowany do dyrektora szkoły (wg wzoru)

2) oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka,

3) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w granicach obwodu szkoły,

4) oświadczenie do której klasy uczęszcza starsze rodzeństwo,

5) oświadczenie o miejscu pracy rodziców, rodzica.

§ 7.

 

1. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, zapisuje się jednakową liczbę uczniów, uwzględniając wiek dzieci.

2. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 osób.

 

§ 8.

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 9.

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

1) pobraniu ze strony internetowej lub sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły,

2) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły.

 

Załączniki:

1. <<Karta zgłoszenia>>a do klasy I publicznej szkoły podstawowej (dla kandydata z obwodu szkoły podstawowej)

2. <<Wniosek>> o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (dla kandydata spoza obwodu szkoły podstawowej)

  

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”