DOKUMENTY

Ogłoszenie o naborze do przedszkola

 

Drogi rodzicu.

Nabór do Publicznego Przedszkola w Cieszynie na rok 2018/2019 rozpocznie się 01 marca 2018 r.

 

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko do przedszkola wypełnij wniosek dostępny na stronie internetowej przedszkola oraz w sekretariacie oraz złóż go zgodnie z terminarzem rekrutacji tj. do 20 marca
w sekretariacie Zespołu Szkół w Cieszynie

Wniosek do przedszkola 2018

 

……………………………………………

Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

……………………………………………

 

Dyrektor

………………………………………………………

Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek

………………………………………………………


Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego

przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego

 

I - Dane osobowe kandydata i rodziców1

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

 

2.

Data urodzenia kandydata

 

3.

Miejsce urodzenia

 

4.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu

 

5.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

6.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

 

Matki

 

Ojca

 

 

7.

Adres miejsca zamieszkania

rodziców i kandydata 2

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu /numer mieszkania

 

8.

Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają

 

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

II - Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne3

Wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki. Zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

1. Pierwszy wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa przedszkola

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres przedszkola

2. Drugi wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa przedszkola

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres przedszkola

3. Trzeci wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa przedszkola

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres przedszkola

 

 

III - Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w Ustawie Prawo oświatowe

i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie4

 

*), Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie czwartej tego kryterium, napisz TAK i zgodnie z instrukcją w kolumnie trzeciej, dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium

 

L.p.

 

1

Kryterium

 

2

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

 

3

Zgłoszenie kryterium

do oceny Tak*)

4

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

3.

Niepełnosprawność

jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

4.

Niepełnosprawność

obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

5.

Niepełnosprawność

rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona„za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

 

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty5 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie ………........

 

 

IV - Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu

z Wójtem Gminy Sośnie (brane pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego)

*) Jeżeli chcesz by komisja rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium, napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium

L.p.

 

1

Kryterium

 

2

Zgłoszenie kryterium do oceny Tak*)
3

1.

 

Kandydat, którego obojga rodzice pracują zawodowo lub prowadzą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie stacjonarnym.

 

2.

 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

 

3.

 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę dane przedszkole lub oddział przedszkolny.

 

 

 

1. Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/193/2017 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 lutego 2017 r. spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym jest potwierdzane oświadczeniami.

2. Do wniosku dołączam oświadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ……………….

 

Pouczenie

1.Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole oraz innych form wychowania przedszkolnego, wskazanych w II części wniosku.

 

Oświadczenia wnioskodawcy

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.6

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 ……………………………………………

Data Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

 

 

1 Zgodnie z Art. 150 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-3, 5-8 tabeli,

2 Zgodnie z Art.131 ust. 1 Ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

3 Zgodnie z Art. 150 pkt 5 Ustawy Prawo oświatowe we wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły rodzic wskazuje kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych

 

4 Zgodnie z Art. 131 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze danej gminy, niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

 

5 Zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo oświatowe do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów….

6 Zgodnie z art. 150 ust 6 rodzic składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oraz zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”