DOKUMENTY

Opłaty za przedszkole

Świadczenie - 2.00 zł. dziennie.

Dzienna stawka za wyżywienie - 3.50 zł.

Opłata na Radę Rodziców - 25.00zł / płatne jednorazowo lub w ratach /.

 

Uwaga!

Do dnia 10 każdego miesiąca należy dokonać wpłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola na podany w Umowach rachunek bankowy.

W tytule przelewu należy wpisać:

- imię i nazwisko dziecka uczęszczającego do przedszkola

- miesiąc za jaki jest dokonywana opłata z wyszczególnieniem:

opłata za świadczenie - … zł, opłata za wyżywienie - … zł.

 

Informacje dotyczące wysokości wpłaty można odbierać u wychowawcy grupy do 3 dnia każdego miesiąca.

Najważniejsze ustalenia statutowe1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30. 

2.Wychowankami placówki mogą być dzieci od 2.5 roku życia do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. 

3.Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola ponoszą rodzice do momentu przekazania dziecka nauczycielce.

4.Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola ponoszą rodzice od momentu przyjścia po dziecko. 

5.Dzieci do przedszkola należy przyprowadzać do godziny 8.00. 

6.Przyprowadzane do przedszkola dzieci muszą być zdrowe. 

7.Wychowankowie placówki winni być ubezpieczeni.

8.Rok przedszkolny rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami MEN i organu prowadzącego. 

9.Dniami wolnymi od pracy z wychowankami w placówce wychowania przedszkolnego są dni ustawowo wolne, oraz dni ustalone przez MEN i organ prowadzący. 
10.Odpłatność należy regulować do 10 każdego miesiąca. Nie regulowanie w terminie powoduje naliczanie ustawowych odsetek lub może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków.

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub odpowiedzialną -upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo wyszczególnioną na specjalnym oświadczeniu. 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna oddać je pod opiekę nauczyciela. 

3. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8.00 i obierać do godziny 14.30. 

4. Osoba obierająca dziecko z przedszkola odpowiada za jego bezpieczeństwo. 

5. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko, jeżeli nie jest jego rodzicem lub prawnym opiekunem.

6. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych (szczególnie numerów telefonów komórkowych).

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”