NADANIE IMIENIA SZKOLE

PLAN DZIAŁAŃ

ZWIĄZANYCH Z NADANIEM SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE
IMIENIA PARY PREZYDENCKIEJ
MARII I LECHA KACZYŃSKICH

 

L. p.

ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 1.

Przedstawienie sylwetki naszych bohaterów – tablica informacyjna, prezentacja multimedialna.

listopad 2016 – luty 2018 r.

M. Bystrzyńska

M. Siedlecka

 2.

Realizacja projektu szkolnego „Śladami kandydatów na patrona szkoły”

02.01.2017 – 31.03.2017

M. Bystrzyńska

A. Maryniak

Dyrektor

 3.

Quiz wiedzy o kandydatach na patrona szkoły Marii i Lechu Kaczyńskich

maj – czerwiec 2017 r.

M. Bystrzyńska

 4.

Przeprowadzenie głosowania wśród rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi.

12-13 czerwca 2017 r.

Zespół koordynacyjny

 5.

Konkurs na logo szkoły.

styczeń – luty 2018 r.

B. Siedlecka

J. Jakubowska

6. 

Przygotowanie wystawy i kącika
w bibliotece szkolnej poświęconej sylwetkom Pary Prezydenckiej.

styczeń 2018 r.

B. Siedlecka

 

 7.

Dekoracje w klasach i na korytarzu.

na bieżąco

Wychowawcy

 8.

Nawiązanie kontaktu z rodziną Marii i Lecha Kaczyńskich.

marzec 2018 r.

Dyrektor,

Opiekun SU,

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 9.

Nawiązanie współpracy
z jednostkami, którym patronują Państwo Maria i Lech Kaczyńscy.

listopad – grudzień 2016 r.

Dyrektor

 10.

Lekcja historii i patriotyzmu na podstawie sylwetek kandydatów na patrona z udziałem senatora RP Łukasza Mikołajczyka.

styczeń 2017 r.

Dyrektor

 11.

Wycieczka do Warszawy – śladami kandydatów na patrona.

maj 2017 r.

R. Nowak

M. Bystrzyńska

J. Jakubowska

B. Nowak

 12.

Wyjazd do Krakowa na Wawel, na grób pary prezydenckiej

maj –czerwiec 2018 r.

R. Nowak

M. Szewczyk

 13.

Przedstawienie Radzie Gminy sylwetki Pary Prezydenckiej w celu zatwierdzenia imienia.

styczeń 2018 r.

Dyrektor

 14.

Konkurs na hymn szkoły.

styczeń - luty 2017 r.

B. Siedlecka

B. Nowak

 15.

Opracowanie ceremoniału szkoły.

marzec 2018 r.

J. Jakubowska

R. Nowak

B. Siedlecka

 16.

Projekt głównej ściany poświęconej patronom.

marzec 2018

A. Maryniak

 

A. Jankowiak

 17.

Przygotowanie scenariusza i uczniów na uroczystość nadania imienia.

marzec – kwiecień 2018 r.

B. Siedlecka

M. Siedlecka

A. Maryniak

B. Nowak

 18.

Opracowanie broszury (kalendarium Pary Prezydenckiej, informacji
o szkole).

marzec – kwiecień 2018 r.

M. Bystrzyńska

B. Siedlecka

 19.

Pozyskiwanie funduszy na organizację uroczystości.

marzec – wrzesień 2018 r.

Dyrektor

R. Nowak

M. Szewczyk

 20.

Opracowanie projektu sztandaru, zamówienie go i sfinansowanie.

marzec 2018 r.

A. Maryniak

 

R. Nowak

Przewodniczący Rady Rodziców

 21.

 

Zmiana pieczęci urzędowych.

 

grudzień 2018 r.

 

Dyrektor

 

 

22.

 

Zmiana tablicy na budynku Szkoły.

 

grudzień 2018 r.

 

Dyrektor

 

23.

Uroczystość nadania imienia szkole.

styczeń 2019 r.

Dyrektor

 

PROJEKT - ŚLADAMI KANDYDATÓW NA PATRONA SZKOŁY

Rok szkolny 2016/2017


Cele ogólne:
1. Zorganizowanie DNIA kandydata na PATRONA SZKOŁY.
2. Poznanie ważnych wydarzeń z biografii.
3. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i poddawania ich krytycznej ocenie.
4. Ćwiczenie różnych sposobów zapisywania oraz prezentowania zebranych materiałów.
5. Kształcenie umiejętności pracy w grupie poprzez:

1) podejmowanie grupowych decyzji,

2) rozwiązywanie konfliktów,

3) wyrażanie własnej opinii i słuchanie opinii innych osób,

4) dyskutowanie,

5) dzielenie się rolami w grupie (oraz związanymi z nimi zasadami),

6) dokonywanie oceny pracy grupy.

6. Przygotowanie i praktykowanie wystąpień publicznych (autoprezentacja).


Cele operacyjne
W wyniku zrealizowanego projektu uczeń:

1. zna ważne wydarzenia z życia kandydata na patrona;

 

2. umie korzystać z różnych źródeł informacji;

 

3. potrafi poddać krytycznej ocenie źródła informacji (sprawdzić ich wiarygodność);

 

4. potrafi dokonać selekcji zebranych informacji oraz dokonać ich podziału ze względu na stopień ważności;

 

5. umie w różny sposób zapisywać i prezentować zgromadzone informacje;

 

6. wczuwa się w role.

Instrukcja do proponowanego projektu

1. Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnej prezentującej postacie Lecha i Marii Kaczyńskich.

 

2. Czas realizacji projektu: 02.01.2017 – 31.03.2017

 

3. Projekt będzie realizowany w sześciu klasach. Każda klasa przedstawi podczas uroczystości efekty swojej pracy w dowolnej formie.

 

4. Metody:

1) praca zespołowa,

2) wykorzystanie twórczej aktywności.

Proponowany podział czynności:

KLASA

TEMAT PROJEKTU

TERMIN KONSULTACJI

TERMIN PREZENTACJI PROJEKTU

I

Poznajemy sylwetkę Marii Kaczyńskiej.

Prace plastyczne: „Maria Kaczyńska w oczach dzieci”

24.01.2017 r.

25.04.2017 r.

II

Poznajemy dzieciństwo Lecha Kaczyńskiego.

Scenka dramowa „O dwóch takich, co ukradli księżyc”.

25.01.2017r.

25.04.2017 r.

III

Poznajemy dzieciństwo Lecha Kaczyńskiego.

List do Lecha Kaczyńskiego

26.01.2017 r.

25.04.2017 r.

IV

Zainteresowania Marii i Lecha Kaczyńskich.

Opowiadanie o zainteresowaniach Marii
i Lecha Kaczyńskich.

marzec

25.04.2017 r.

V

Maria Kaczyńska – młodość, żona, matka, babcia.

Prezentacja multimedialna

12.01.2017 r.

25.04.2017 r.

VI

Działalność Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – patriota.

Prezentacja multimedialna,

wystawa fotografii, artykułów z prasy.

marzec

25.04.2017 r.


5. Każda z części wystawy przygotowanej przez klasy powinna zawierać:

1) pełne nazwy przedstawionych obiektów,

2) nazwiska i imiona osób obecnych na fotografiach,

3) grupa otrzyma miejsce na przygotowanie swojej ekspozycji. Podczas prezentacji członkowie grup oprowadzają gości po swojej części wystawy. Wystąpienie każdej grupy nie może przekraczać 10 minut. Podczas prezentacji można zwrócić uwagę na ciekawsze ilustracje, fotografie, opowiedzieć o przygodzie związanej ze zbieraniem materiałów, przedstawić jakieś szczególnie interesujące dane.

6. Trzy dowolnie dobrane osoby (ochotnicy) wykonują plakaty reklamowe oraz zaproszą gości na uroczystość.

7. W ustalonym dniu odbędzie się otwarcie wystawy połączone z prezentacją poszczególnych części przygotowanych przez klasy. W uroczystości DNIA kandydatów na PATRONA SZKOŁY wezmą udział: dyrekcja szkoły, rodzice, zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych, uczniowie szkoły.

8. Ocena prac grup będzie się opierała na następujących kryteriach:

1) wyczerpanie tematu (wykorzystanie dostępnych źródeł informacji),

2) spełnienie wszystkich wymagań instrukcji,

3) oryginalność (liczba własnych pomysłów w realizacji projektu),

4) estetyka wykonania ekspozycji,

5) systematyczność pracy grupy (obserwowana podczas konsultacji),

6) prezentacja ustna,

7) samoocena.

9. Ewaluacja
- wypełnienie przez uczniów arkusza samooceny.

10. Odpowiedzialni: wychowawcy klas.

PROJEKT EDUKACYJNY- PATRIOTYZM JEST WŚRÓD NAS

I Wstęp

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawy moralne i obywatelskie z poszanowaniem godności osobistej ucznia.” Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, szanując tradycje i zwyczaje.

Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym. Przygotowuje młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest wartością uniwersalną. Trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno- wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na wiarę i przekonania polityczne. Program edukacji patriotycznej jest ściśle powiązany z edukacją regionalną.

 

II Założenia edukacji patriotycznej

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości dziecka. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego dzieci jest troska o ich szczęście, zdrowie i dobre samopoczucie.

W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zachować elastyczność oddziaływań, biorąc pod uwagę reakcje dzieci oraz życie środowiska społecznego.

Kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków. Kształtowanie postaw patriotycznych to dziedzina złożonej działalności wychowawczej wymagająca systematycznego pogłębiania wiedzy nauczycieli, znajomości współczesnych osiągnięć teorii potrzeb, teorii wartości i teorii osobowości. W wychowaniu patriotycznym trzeba zwracać uwagę na aspekt poznawczy oraz formowanie uczuć. Kierując procesem tworzenia obrazu ojczystego kraju musimy włączyć nowo nabyte składniki wiedzy w system już posiadanych informacji.

Już w grupie najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie do ojczyzny, do swej wioski, uczyć dostrzegać jej piękna, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy, patriotyzm. Można to czynić na wiele różnych sposobów. Dużo zależy od pomysłowości i zaangażowania nauczyciela. Realizując tematykę, należy zwrócić uwagę na szacunek względem symboli narodowych i wybitnych Polaków.

Wykorzystując dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do poznawania i przeżywania- formować możemy plastyczną i wrażliwą naturę dziecka tak, by kiedyś słowo „Polak” i „Ojczyzna” wypowiadało z najgłębszą dumą.

Od najmłodszych lat należy rozbudować świadomość przynależności dzieci do narodu polskiego.

 

III Cele edukacyjne

 

Główny cel:

wzbudzenie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu.

Cele szczegółowe:

1. Wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski.

2. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, gminą, wsią i świadomości obywatelskiej.

 

3. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej.

 

4. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej, współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.

 

5. Kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja.

 

6. Rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania zdobytych informacji.

 

7. Wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu.

 

8. Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego.

 

9. Umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych.

 

10. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku do symboli narodowych, osób starszych, wybitnych postaci historycznych i osób kandydatów na patrona szkoły.

 

11. Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

 

IV Zadania szkoły

 

Do zadań szkoły należy:

1. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym.

 

2. Zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, wybitnym postaciami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego.

 

3. Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

V Treści edukacji patriotycznej.

 

Treści dotyczące wychowania patriotycznego ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego co najbliższe dziecku, do tego co dalekie i nieznane.

Treści nauczania obejmują:

1. Godło i hymn państwowy.

 

2. Pieśni patriotyczne, utwory literackie (obrazy, filmy, pieśni)

 

3. Lokalne miejsca pamięci narodowej.

 

4. Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy, osób kandydatów na patrona szkoły).

 

5. Jednostka i grupa; życie w grupie(więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji, konflikty, negocjacje).

 

6. Samorząd terytorialny.

 

7. Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.

 

8. Prawa i obowiązki obywatelskie.

 

9. Wartości i normy życia społecznego; kategoria dobra wspólnego; patriotyzm, kultura społeczna i polityczna.

 

VI Czas realizacji: od września 2016 do czerwca 2017 roku.

 

VII Metody pracy wykorzystane w realizacji projektu:

 

pogadanka, rozmowa kierowana, inscenizacja, drama, konkurs literacki, konkurs historyczny, konkurs wiedzy krajoznawczej, konkurs plastyczny, wystawa literatury popularno-naukowej, czasopism o tematyce historycznej.

 

VIII Forma pracy: praca indywidualna, grupowa.

 

IX Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu edukacyjnego „Patriotyzm jest wśród nas”

 

Zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

Zapoznanie z celami i formami realizacji projektu.

IX

Autorki projektu, nauczyciele, wychowawcy

 

Szukamy kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej w Cieszynie.

 

X

 

 

Konkurs Krajoznawczy „Gmina Sośnie w Dolinie Baryczy Moją Małą Ojczyzną”.

 

X

M. Bystrzyńska

 

Ogłoszenie konkursu na hymn szkoły dla uczniów, rodziców, nauczycieli i ze środowiska spoza szkoły.

XI

A. Jankowiak

 

Prezentacja książek popularno-naukowych i czasopism o tematyce historycznej w szkolnej i publicznej bibliotece.

Cały rok

B. Siedlecka

 

Zorganizowanie konkursu historycznego na etapie klas I- III i IV – VI.

I

 

 

Prezentacja legend o początkach państwa polskiego metodą dramy na forum szkoły.

III

Kółko teatralne

 

Drzewa genealogiczne – szukamy korzeni przodków związanych z naszymi miejscowościami dla klas V i VI.

IV

 

 

Konkurs „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”.

I

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CIESZYNIE

I Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na napisanie tekstu hymnu szkoły są Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie i Samorząd Uczniowski.

II Cel konkursu

Celem konkursu jest:

1. wyłonienie najlepszego tekstu hymnu Szkoły,

2. uświadomienie uczniom roli hymnu w społeczności szkolnej,

3. kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu szkoły, jakim jest jej hymn.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice i sympatycy naszej Szkoły.
  2. Projekty konkursowe muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
  3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
  4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
  5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Cieszynie.
  6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.

IV Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Tematyka hymnu SP w Cieszynie powinna być związana ze szkołą (np. jej historia, która opisana jest na stronie internetowej Zespołu, współczesne funkcjonowanie itp.) oraz naszą miejscowością / gminą / regionem.

2. Hymn powinien zawierać przynajmniej dwie zwrotki i refren.

3. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych oraz zwrotów obcojęzycznych.

4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę / adres zamieszkania.

V Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace w zaklejonej kopercie należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Cieszynie do dnia 28 lutego 2017 roku.

2. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego(ych) tekstu(ów).

VI Kryteria oceny prac konkursowych

Przy ocenie hymnu komisja w szczególności uwzględnia: zgodność treści z tematem, atrakcyjność i pomysłowość, zaprezentowanie charakteru szkoły, walory artystyczne, poprawność merytoryczną i językową.

VII Ocena prac konkursowych

Prace zostaną zakwalifikowane i ocenione przez Komisję Konkursową złożoną z nauczycieli
i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, powołaną przez Dyrektora ZS w Cieszynie. Komisja zastrzega sobie prawo dokonania modyfikacji zwycięskiej pracy, która zostanie uznana za hymn Szkoły.

VII Rozstrzygnięcie konkursu

  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę.
  2. Zwycięzca otrzyma nagrodę ufundowaną przez Dyrektora ZS w Cieszynie. Uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy.HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIESZYNIE

 

Słowa: Hanna Gonera, Emilia Skalska

 

Ref: Ma szkoła zalet ma tak wiele

To drugi dom i przyjaciele

Ja od nich wzorów uczę się,

Jak być człowiekiem,

Tym przez duże „C”.


1. Szkoła, tuż obok kościół

stąd tętni życie

i wiara z wiedzą łączą się.

Tutaj czerpiemy siłę i mądrość życia

Co wskaże cel wędrówki mej.

 

Ref: Ma szkoła zalet ma tak wiele

To drugi dom i przyjaciele

Ja od nich wzorów uczę się,

Jak być człowiekiem,

Tym przez duże „C”.


2. Cieszyn, Konradów, Dobrzec

Tu właśnie nasza mała Ojczyzna

Przecież jest.

Tutaj się wciąż uczymy,

By Polakami mądrymi i dobrymi być.

 

Ref: Ma szkoła zalet ma tak wiele

To drugi dom i przyjaciele

Ja od nich wzorów uczę się,

Jak być człowiekiem,

Tym przez duże „C”.


3. Wokół lasy i pola

i barwne łąki

- aż chce się śmiać i chce się żyć

Nigdy bym nie zamienił

Mojej ojczyzny

Bo to mój dom i szkolne sny.

 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”