NADANIE IMIENIA SZKOLE

PROJEKT - ŚLADAMI KANDYDATÓW NA PATRONA SZKOŁY

Rok szkolny 2016/2017


Cele ogólne:
1. Zorganizowanie DNIA kandydata na PATRONA SZKOŁY.
2. Poznanie ważnych wydarzeń z biografii.
3. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i poddawania ich krytycznej ocenie.
4. Ćwiczenie różnych sposobów zapisywania oraz prezentowania zebranych materiałów.
5. Kształcenie umiejętności pracy w grupie poprzez:

1) podejmowanie grupowych decyzji,

2) rozwiązywanie konfliktów,

3) wyrażanie własnej opinii i słuchanie opinii innych osób,

4) dyskutowanie,

5) dzielenie się rolami w grupie (oraz związanymi z nimi zasadami),

6) dokonywanie oceny pracy grupy.

6. Przygotowanie i praktykowanie wystąpień publicznych (autoprezentacja).


Cele operacyjne
W wyniku zrealizowanego projektu uczeń:

1. zna ważne wydarzenia z życia kandydata na patrona;

 

2. umie korzystać z różnych źródeł informacji;

 

3. potrafi poddać krytycznej ocenie źródła informacji (sprawdzić ich wiarygodność);

 

4. potrafi dokonać selekcji zebranych informacji oraz dokonać ich podziału ze względu na stopień ważności;

 

5. umie w różny sposób zapisywać i prezentować zgromadzone informacje;

 

6. wczuwa się w role.

Instrukcja do proponowanego projektu

1. Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnej prezentującej postacie Lecha i Marii Kaczyńskich.

 

2. Czas realizacji projektu: 02.01.2017 – 31.03.2017

 

3. Projekt będzie realizowany w sześciu klasach. Każda klasa przedstawi podczas uroczystości efekty swojej pracy w dowolnej formie.

 

4. Metody:

1) praca zespołowa,

2) wykorzystanie twórczej aktywności.

Proponowany podział czynności:

KLASA

TEMAT PROJEKTU

TERMIN KONSULTACJI

TERMIN PREZENTACJI PROJEKTU

I

Poznajemy sylwetkę Marii Kaczyńskiej.

Prace plastyczne: „Maria Kaczyńska w oczach dzieci”

24.01.2017 r.

25.04.2017 r.

II

Poznajemy dzieciństwo Lecha Kaczyńskiego.

Scenka dramowa „O dwóch takich, co ukradli księżyc”.

25.01.2017r.

25.04.2017 r.

III

Poznajemy dzieciństwo Lecha Kaczyńskiego.

List do Lecha Kaczyńskiego

26.01.2017 r.

25.04.2017 r.

IV

Zainteresowania Marii i Lecha Kaczyńskich.

Opowiadanie o zainteresowaniach Marii
i Lecha Kaczyńskich.

marzec

25.04.2017 r.

V

Maria Kaczyńska – młodość, żona, matka, babcia.

Prezentacja multimedialna

12.01.2017 r.

25.04.2017 r.

VI

Działalność Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – patriota.

Prezentacja multimedialna,

wystawa fotografii, artykułów z prasy.

marzec

25.04.2017 r.


5. Każda z części wystawy przygotowanej przez klasy powinna zawierać:

1) pełne nazwy przedstawionych obiektów,

2) nazwiska i imiona osób obecnych na fotografiach,

3) grupa otrzyma miejsce na przygotowanie swojej ekspozycji. Podczas prezentacji członkowie grup oprowadzają gości po swojej części wystawy. Wystąpienie każdej grupy nie może przekraczać 10 minut. Podczas prezentacji można zwrócić uwagę na ciekawsze ilustracje, fotografie, opowiedzieć o przygodzie związanej ze zbieraniem materiałów, przedstawić jakieś szczególnie interesujące dane.

6. Trzy dowolnie dobrane osoby (ochotnicy) wykonują plakaty reklamowe oraz zaproszą gości na uroczystość.

7. W ustalonym dniu odbędzie się otwarcie wystawy połączone z prezentacją poszczególnych części przygotowanych przez klasy. W uroczystości DNIA kandydatów na PATRONA SZKOŁY wezmą udział: dyrekcja szkoły, rodzice, zaproszeni goście, przedstawiciele władz lokalnych, uczniowie szkoły.

8. Ocena prac grup będzie się opierała na następujących kryteriach:

1) wyczerpanie tematu (wykorzystanie dostępnych źródeł informacji),

2) spełnienie wszystkich wymagań instrukcji,

3) oryginalność (liczba własnych pomysłów w realizacji projektu),

4) estetyka wykonania ekspozycji,

5) systematyczność pracy grupy (obserwowana podczas konsultacji),

6) prezentacja ustna,

7) samoocena.

9. Ewaluacja
- wypełnienie przez uczniów arkusza samooceny.

10. Odpowiedzialni: wychowawcy klas.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”