RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia


w naszym przedszkolu

 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana

w godzinach od 8.30 do13.307.30 - 8.30

*Schodzenie się dzieci;

*Indywidualne kontakty z dziećmi i ich rodzicami;

*Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy swobodne dzieci; realizacja ofert przedszkola;

*Zabawy integrujące grupę;8.30 – 9.30

*Zabawy dowolne wg zainteresowań, podejmowane z inicjatywy dzieci; przy niewielkim udziale nauczyciela;

*Język angielski / poniedziałek, wtorek: 8.30- 9.00 /;

*Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju;

*Ćwiczenia ogólnorozwojowe np.: rozwijające percepcję słuchową, wzrokową;

Obserwowanie stanu pogody, roślin w kąciku przyrody;

*Zestaw ćwiczeń porannych, zabawa ruchowa o wielostronnej formie ruchu;

*Zabiegi higieniczno - porządkowe;9.30 – 10.00

*Śniadanie – kultura spożywania posiłków i zachowania się przy stole;

*Czynności samoobsługowe i higieniczne;

*Zabawy integrujące grupę;10.00 -11.00

*Sytuacje edukacyjne organizowane w sali lub plenerze, rozwijające różne formy

aktywności dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami

rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i

przyrodniczym - realizowane według wybranego programu wychowania

przedszkolnego;

*/ 3-4-latki/ zabawy swobodne dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela;11.00 / 11.15 – 12.00 /12.15

*Czynności samoobsługowe w łazience i w szatni. Przygotowanie do pobytu na

powietrzu;

*Zabawy na powietrzu, placu zabaw, obserwacje przyrodnicze – spacery, wycieczki

lub zabawy ruchowe;

*Różne formy pracy zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci;12.15 – 13.00

*Czynności higieniczno-porządkowe;

*Obiad – sprawne posługiwanie się sztućcami, kultura spożywania posiłku;

*Czynności porządkowe ;13.00 – 13.30

*Relaksacja, bajkoterapia, słuchanie bajek i muzyki, gry i zabawy językowe,

*Zabawy dydaktyczne, zabawy wg zainteresowań dzieci;

*Zabawy na placu zabaw;

*Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i z przedszkolakami o specjalnych

potrzebach edukacyjnych;13.30 – 14.30

*Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności,

gry towarzyskie, zabawy w kącikach zainteresowań;

*Czynności porządkowe, troska o ład i porządek w otoczeniu;

*Kontakty indywidualne z dziećmi;

*Rozchodzenie się dzieci.

 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1.Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2.Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3.Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4.Pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

 

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub 0dpowiedzialną -upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo wyszczególnioną na specjalnym oświadczeniu przechowywanym przez wychowawcę grupy. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna oddać je pod opiekę nauczyciela. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8.30 i obierać do godziny 14.30. Osoba obierająca dziecko z przedszkola odpowiada za jego bezpieczeństwo. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko, jeżeli nie jest jego rodzicem lub prawnym opiekunem.

  •  

  • Nasze przedszkole najważniejsze ustalenia statutowe

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -14.30. Wychowankami placówki mogą być dzieci od 2.5 roku życia do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola ponoszą rodzice do momentu przekazania dziecka nauczycielce. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola ponoszą rodzice od momentu przyjścia po dziecko. Dzieci do przedszkola należy przyprowadzać do godziny 8.30. Przyprowadzane do przedszkola dzieci muszą być zdrowe. Wychowankowie placówki winni być ubezpieczeni za zgodą rodziców w wybranej przez placówkę firmie. 
Rok szkolny rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami MEN i organu prowadzącego. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami w placówce wychowania przedszkolnego są dni ustawowo wolne, oraz dni ustalone przez MEN i organ prowadzący. 
Odpłatność należy regulować do 12 każdego miesiąca. Nie regulowanie w terminie powoduje naliczanie odsetek ustawowych lub może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków.

  •  

  • Opłaty za przedszkole

    Opłata za przedszkole zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sośnie Nr IX / 46 /2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.

Świadczenie - 2.00 zł. dziennie.

Dzienna stawka za wyżywienie - 3.00 zł.

Opłata na radę rodziców - 25.00zł / płatne jednorazowo lub w ratach /.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”