KOMUNIKATY

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KONKURS PLASTYCZNY

Ogłaszamy konkurs na kartkę bożonarodzeniową dla uczniów klas IV-VI
i chętnych z klas I-III.
Konkurs trwa do 1.12.2016 r.
Prosimy o dostarczanie kartek do p. Aldony Maryniak.
Zachęcamy do udziału w konkursie.

 

 

INFORMACJA

We współpracy z rodzicami wykonujemy ozdoby, 
które będą zawi
eszone

na choince przed Kliniką Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu.

 

 

DZIECI – CHORYM DZIECIOM”

Szkoła zorganizowała zbiórkę pluszaków.
Apelujemy do ludzi dobrego serca 
o przynoszenie nowych pluszaków z metką (do końca listopada, do szkoły). 
Maskotki zostaną przekazane jako prezent świąteczny dla dzieci chorych na białaczkę
ze Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu „Przylądek Nadziei”.

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”


Organizatorzy
- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
- Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy

Cele konkursu
- Uczczenie 90. rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem Polski.
- Krzewienie wiedzy historycznej oraz wiedzy o „Mazurku Dąbrowskiego”.
- Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi literackiej.
- Modelowanie postawy patriotycznej uczniów.

Zasady konkursu
- W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
- Nie ma limitu zgłaszanych przez szkołę prac.
- Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne dopisanie co najmniej jednej zwrotki do „Mazurka Dąbrowskiego” z zachowaniem jego budowy wersyfikacyjnej i układu rymów oraz z wykorzystaniem późniejszych niż wspomniane w hymnie wydarzeń historycznych (co najmniej jedno) oraz współczesnych. Pomocny w przygotowaniu uczniów do konkursu może być materiał dydaktyczny zamieszczony na stronie odn.kalisz.pl w zakładce „Konkursy”.
- Prace napisane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.
- Prace należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego: czcionka 12, Times New Roman, odstęp 1,5, marginesy 2,5 cm.
- Praca musi zawierać metryczkę z następującymi danymi (proszę umieścić ją przed tekstem):
- imię i nazwisko autora;
- oznaczenie grupy wiekowej;
- klasa;
- nazwa, adres, e-mail, numer telefonu placówki, do której uczęszcza autor;
- imię i nazwisko nauczyciela opiekuna oraz jego adres e-mail.
- Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów w następujących grupach wiekowych:
grupa I – uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV–VI);
grupa II – uczniowie gimnazjów;
grupa III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie organizatorom oświadczenia zgody (załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Wraz z pracami nauczyciel wysyła listę uczestników konkursu z danej placówki (załącznik nr 2). Pracę, oświadczenie oraz listę proszę przygotować na kartce formatu A4.

Terminarz
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 31 grudnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie. Dodatkowo prace należy dostarczyć jako załącznik w formie pliku Worda. 
Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2017 roku. Lista nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie www.odn.kalisz.pl. 
Wręczenie nagród oraz promocja antologii pokonkursowej odbędzie się podczas gali w Muzeum Ziemiaństwa, Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy na początku czerwca 2017 roku (o dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni).

Nagrody
Każdy nagrodzony i wyróżniony uczeń oraz jego nauczyciel otrzymają antologię pokonkursową.
Wycieczka autokarowa dla nagrodzonych i wyróżnionych uczniów śladami Józefa Wybickiego po Wielkopolsce w dniu uroczystej Gali.

Adres
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz
z dopiskiem – konkurs „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”

Postanowienia końcowe
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Przesłanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do p. Małgorzaty Judy-Mieloch – koordynatora konkursu. Kontakt: tel. 62 76 76 308.

Ogłoszenie!

 

Dnia 08.11.2016r. uczniowie klas I- III jadą do teatru 
do Ostrowa Wielkopolskiego na spektakl 
pt."Doktor Dolittle i przyjaciele", 
a uczniowie klas IV- VI na spektakl 
pt."Przygody Mikołajka".

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”